Potřebujeme talenty?

20 září 2005

Ať pustíme televizi, rozhlas či jiná masmedia, vždy se objeví, nebo slyšíme, jak nějaká nadace či jiná charitativní organizace věnuje finanční prostředky, nebo se jinak angažuje pro naše tělesně či mentálně postižené spoluobčany. Nic proti tomu, povinností státu a jeho občanů je, se o tyto postižené postarat. Již nyní z hrozivých statistik plyne, že za několik let náš stát „zestárne“ a jsou obavy, zda-li vůbec budeme mít na důchody. Otázkou je, zda-li též bude na pomoc postiženým spoluobčanům.

A tím přicházíme k podstatě věci. V našem státě se stále objevuje řada talentovaných mladých lidí. Jen si uvědomme, kolik významných osobností máme v různých funkcích a na postech a to na celém světě. Dále musíme konstatovat, kolik vynikajících a velmi úspěšných sportovců provozuje vrcholový sport, a to opět na celém světě. Je to možné? Ano je. Tito úspěšní sportovci prošli u nás mnoha středisky a starala se o ně řada trenérů a dalších činovníků, až do jejich dospělosti. Nyní sklízí ovoce této cílené, systematické a systémově ošetřené péče.

Mým cílem však není zabývat se úspěšnými sportovci. Zajímá mne situace talentované, zejména středoškolské mládeže. Ta sice již dosáhla a stále dosahuje řady významných úspěchů, a to i na velkých mezinárodních soutěžích, ale ví se o tom velmi málo. Publicita ve všech mediích je takřka nulová. Však také nic mimořádného se nestalo, je-li talentovaný středoškolák první na světě v řešení nějakých úkolů, či byl mimořádně úspěšný na velké, významné mezinárodní soutěži.

Mám za to, jak jsem se již dříve zmínil, že stát se musí starat o své postižené občany. Myslím si, že ale nejméně třikráte více se musí starat o své talenty, pečovat o ně, vychovávat je, aby z nich vyrostli kapitáni průmyslu, významní vědci, bankéři, finančníci, podnikatelé a podobně. Proč třikráte více? Protože po našem vstupu do EU musíme počítat s tím, že část talentů odejde do zahraničí. Přejme jim, aby byli úspěšní a šířili dobré jméno naší republiky v zahraničí. Část se jako i v ostatním životě vytratí do ztracena. Ta část, která zůstane „doma“ musí být tou hybnou silou, která bude schopna vytvářet dostatečné hodnoty, které mimo nutné reprodukce budou stačit i na důchody a hlavně na podporu našich postižených spoluobčanů.

V péči o talentovanou středoškolskou mládež se angažuji již více než tři desetiletí. Byl jsem „u toho“, když se před 30 léty rozhodovalo, že se sloučí několik soutěží, které byly organizovány na středních školách v jednu významnou soutěž a to Středoškolskou odbornou činnost. Tato soutěž prošla svým vývojem a nyní je tvořena 17 obory a to z oblasti humanitní, přírodovědné a technické. SOČka, jak se zkráceně nazývá, je dobrovolnou zájmovou činností žáků ze všech typů středních škol, kterou uskutečňují ve svých školách, mimoškolních zařízeních, klubech, nebo individuálně.

Výsledkem je vypracovaná samostatná práce, nebo učební pomůcka, která se předkládá k odbornému posouzení a následně je obhajována před odbornou porotou, a to ve školním, okresním, krajském a celostátním kole. V odborných porotách zasedá řada významných odborníků, někteří zde působí od začátku této soutěže, v řadě porot jsou dnes i dřívější úspěšní řešitelé soutěžních prací SOČ. Nejúspěšnější práce z celostátního kola, kam se postupuje dle stanovených postupových klíčů, jsou navrhovány k dalšímu ocenění.

Od roku 1999 se úspěšní řešitelé zúčastňují i obdobných významných mezinárodních soutěží v zahraničí. Z nejvýznamnějších bych citoval INTEL ISEF – Mezinárodní veletrh vědy a techniky v USA, jehož již 58. ročník proběhne letos v květnu v Albuqueque. Dále je to soutěž EU Contest, pořádaná Evropskou komisí při Evropské unii pro studenty – vítěze národních přehlídek soutěží, organizovaných v jednotlivých státech Evropy.

Mezinárodní soutěže, jichž se žáci našich středních škol zúčastňují, potvrzují, že je mezi nimi mnoho výrazných talentů, jejichž vyhledávání a další práce s nimi je pro budoucnost naší země nesmírně závažná.
Posláním SOČky je všestranně rozvíjet a podporovat odborné zájmy žáků, prohlubovat a rozšiřovat u žáků všech typů středních škol jejich odborné vědomosti a zkušenosti, individuální schopnosti, napomáhat při rozvoji jejich studijní a odborné aktivity a jejich osobnosti. Má vést žáky k samostatnému tvořivému myšlení, aktivnímu řešení úloh a napomáhat k vyhledávání talentovaných žáků a podporovat jejich další odborný růst. Ne nepodstatnou věcí je i přínos SOČky v jejím účelném využívání volného času žáků.

Dostali jsme se k dalšímu závažnému problému. Je to vyhledávání a systematická, cílevědomá a systémová práce s těmito talenty. Jak jsem již uvedl, v řadě zejména sportovních odvětví máme tuto práci s talenty velmi dobře propracovanou a organizovanou a výsledky se dostavují (Jágr, Nedvěd, Tomáš Rosický, dříve Lendl, Martina Navrátilová, Kodeš a další).
Je pravdou, že naši talentovaní jedinci dosahují i řady mezinárodních úspěchů, ale bohužel je to ve většině případů dílem náhody a zejména nezměrnou pílí a vůlí soutěžících. Nemalou úlohu zde hrají i rodiče žáka a mnohdy i zapálený a na svůj volný čas a ekonomické stimuly nehledící kantor.

Co pamatuji a jsem porotcem v celostátním kole od začátku SOČky, nebylo při pořádání celostátních kol nikdy žádných problémů s nevhodným chováním účastníků, problémů s alkoholem či nyní s drogami. Této části populace jsou tyto problémy cizí a můžeme konstatovat, že podpora této bohulibé činnosti je nejlepší prevencí proti sociálně patologickým jevům a myslím si, že i společnosti vychází tato prevence nejlevněji. Při celostátních přehlídkách organizujeme doprovodné akce pro vyplnění volného času soutěžících. Na diskotéce jsme objevili z asi 300 žáků jen 5, ale rozsvícené okno na ubytovně soutěžících v pozdních nočních hodinách nevěstilo nic dobrého. Ano, při kontrole jsme na pokoji našli 6 hochů a 4 dívky, svítící 4 počítače a bouřlivou diskusi nad jejich soutěžními pracemi. Zde není třeba dalšího komentáře.

Některé odborné poroty sledují, co dělají dřívější úspěšní řešitelé SOČky. Řada z nich jsou nyní vysokoškolskými učiteli a to i ve funkcích profesorů či docentů, řada je i ve významných funkcích jako ředitelé, generální ředitelé či další významní pracovníci, a to jak ve vědě, výzkumu tak i praxi.
O tom, že o talenty musíme začít pečovat a s nimi pracovat je i materiál „Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže do roku 2007“, daný Usnesením vlády České republiky ze dne 7. dubna 2003 č. 343. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j. 15.286/03-51 vydalo materiál „Program státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2004 až 2006“a další materiál „Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2007 až 2010“ pod č.j.: 14 580/2006-51. I zde jsou uvedeny úkoly, související s prací s talentovanou mládeží.

Vzhledem k tomu, co zde bylo uvedeno a na základě dlouhodobých zkušeností jsme se rozhodli nechat zaregistrovat občanské sdružení s názvem „Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky“. Bylo zaregistrováno v září 2002. Stanovy Sdružení a Projekt na komplexní přístup k vyhledávání, výchově a práci s talentovanou mládeží v České republice je možno v plném znění najít na http://www.snptm.cz. Ze stanov Sdružení bych chtěl vyzdvihnout cíle, kterými jsou podpora talentované mládeže České republiky, a to zejména Středoškolské odborné činnosti (SOČ), a to při pořádání krajských a celostátního kola, při účasti talentovaných středoškoláků na mezinárodních soutěžích, zvýšení počtu účastníků těchto soutěží, zabezpečení účasti talentovaných středoškoláků na dalších mezinárodních soutěžích, dosud neobsazovaných a pořádání a ekonomické zabezpečení seminářů a akcí pro autory – středoškoláky, vedoucí prací a konzultanty, porotce a organizátory SOČ. Sdružení by mělo podporovat další akce pro talentovanou středoškolskou mládež.

Činnost Sdružení, která směřuje k naplnění cílů, by měla být orientována na získávání grantů, vzdělávací, osvětovou a ediční činnost, na získávání sponzorů, provádění a zajišťování reklamní a propagační činnosti a další aktivity v souladu se svým zaměřením a příslušnými předpisy.

Citovaný „Projekt“ Sdružení se zabývá vyhledáváním a prací s talenty, seznámení vedoucích prací, konzultantů i porotců se způsoby práce s talentovanými středoškoláky. Dále „Projekt“ pojednává o zpracování a zejména obhajování výsledků svých zkoumání a bádání, prezentace na mezinárodních soutěžích a přípravou na ně. Po návratu z úspěšných vystoupení na mezinárodních soutěžích je nutná i mediální prezentace úspěchů a seznámení dalších potenciálních úspěšných řešitelů s přípravou, průběhem a výsledky naší účasti na mezinárodních soutěžích.

V zájmu zvyšování kvality lidských zdrojů a růstu konkurenceschopnosti našeho průmyslu a úrovně společnosti ve vazbě na závěry Lisabonské strategie růstu a zaměstnanosti a Zprávy Skupiny na vysoké úrovni vedené p. W. Kokem z listopadu 2004 spolupracujeme při výběru a práci s talenty pro průmyslovou praxi, vědu a výzkum s řadou odborníků z praxe a pořádané semináře a akce pro řešitele SOČ a pedagogické pracovníky středních škol mají napomoci výchovou talentů realizovat uvedenou Lisabonskou strategii růstu a zaměstnanosti.

Plány a předsevzetí máme skvělé, k jejich naplnění nás limitují ekonomické podmínky. Sdružení již podalo několik projektů a to jak na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, tak i na Krajský úřad Jihomoravského kraje. Pro minulé roky jsme získali granty od MŠMT ČR i dotace od Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Výsledkem bylo úspěšné uspořádání celostátních seminářů Tvůrčí dílna řešitelů SOČ a konzultantů, Středoškolské soutěže a prezentace práce talentů, Letní škola mladých vědců a Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a medializace výsledků. Semináře se setkaly s velmi dobrým ohlasem a to hlavně u studentů. Jedním z výsledků těchto seminářů je i pořádání obdobných akcí v jednotlivých krajích, což bylo i smyslem této akce. Překvapením je i skutečnost, že studenti, kteří se účastní těchto seminářů, organizují ve svých školách podobné semináře pro své kolegy z nižších ročníků, kde prezentují to, co se dozvěděli na citovaných celostátních seminářích. I to je mimořádný úspěch, kterého jsme již docílili. Pro letošní rok jsme se opět úspěšně účastnili grantového výběru na MŠMT, získali grant a budeme pořádat Letní školu mladých vědců pro nominované středoškoláky na mezinárodní soutěže a v listopadu opět celostátní seminář s názvem Tvůrčí dílna řešitelů SOČ a konzultantů II. Dále s firmou Caneton s.r.o Praha uspořádáme celostátní soutěž České hlavičky a poprvé v Brně Vědu v ulicích. Hejtman Jihomoravského kraje ing. Stanislav Juránek přebírá záštitu nad těmito celostátními semináři a akcemi. Nad akcí Věda v ulicích města Brna převzal záštitu i brněnský primátor Roman Onderka. Při organizování zmíněných celostátních akcí úspěšně spolupracujeme s praxí a to zejména účastí významných odborníků jako lektorů a dále při spolufinancování, které je dle pravidel pro získání grantu předepsáno.

Vzhledem k tomu, že se chceme aktivně podílet na výchově talentů a již jsme začali toto realizovat, doufáme, že čtenáře článek a v něm uvedené skutečnosti zaujmou a při zamyšlení nad problémy mladé generace bychom uvítali i Vaši spoluúčast na práci s talentovanými středoškoláky, kteří by se měli stát našimi dalšími reprezentanty ve všech oborech lidské činnosti i v ostatních zemích světa, kam někteří z úspěšných talentů v budoucnosti zamíří a budou zde šířit dobré jméno a kredit naší republiky.

V předchozím byla uvedena vize práce s talenty na středních školách. Tu mají většinou na svých bedrech pedagogičtí pracovníci. Ti se musí se studenty zúčastňovat soutěží jako doprovod, zasedají v porotách, jsou členy komisí, které soutěže připravují a řídí a talentované studenty vyhledávají a při jejich práci je vedou a pomáhají řešit to, co studenti zatím ještě nemohou zvládnout. Problémem je odměnění učitelů, kteří s talentovanými mladými středoškoláky pracují, usměrňují jejich zájmy a jsou těmi, kteří mnohdy bez nároků na odměnu tyto talenty vyhledávají, objevují a věnují se jim ve svém volném čase. Bohužel dosud se v naší zemi s talenty systematicky nepracuje a ani publicita této záslužné práce není prakticky vůbec žádná. Proto se ptáme: Potřebujeme talenty?

Ing. Miloslav Hlaváček
předseda správní rady Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky a místopředseda Ústřední komise Středoškolské odborné činnosti